Arbeidsrecht

 

Het arbeidsrecht bepaalt de verhouding tussen werkgevers en werknemers. De rechten en plichten van zowel werknemers als werkgevers zijn neergelegd in de wet, de arbeidsovereenkomst en een eventueel van toepassing zijnde CAO. 

 

We spreken van een arbeidsovereenkomst wanneer een werknemer in dienst is van een werkgever, de werknemer het voorgeschreven werk verricht en hiervoor ook betaald krijgt. In de arbeidsovereenkomst staan onder meer de werktijden, de hoogte van het loon, de duur van het contract, de opzegtermijn voor werkgever en werknemer. 

 

Jongen Advocatuur staat zowel werkgevers als werknemers bij in alle geschillen die tussen beide partijen kunnen spelen. 

 

ontslag

Het kan u zomaar gebeuren dat u na jaren trouwe dienst ineens ontslagen wordt. Uw werkgever kan u niet zomaar ontslaan. Uw werkgever zal daarvoor een goede reden moeten hebben en hij dient zich te houden aan de regels daaromtrent. Daarom is het raadzaam om een deskundige op dit gebied in de arm te nemen. 

 

Wellicht wilt u juist van een werknemer af omdat deze niet goed functioneert of zich niet houdt aan de binnen het bedrijf geldende regels. 

 

De ontslagprocedure wegens bedrijfseconomische omstandigheden of ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid dient te verlopen via het UWV.  Ontslag om andere redenen (bijvoorbeeld een arbeidsconflict of het niet goed functioneren) dient te worden aangevraagd bij de kantonrechter. 

 

U kunt ook in overleg met uw werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dat heet een ontslag met wederzijds goedvinden. Hiervoor dient een vaststellingsovereenkomst te worden opgesteld. U maakt daarin afspraken over onder meer de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van een eventuele vergoeding. Het is verstandig zo'n vaststellingsovereenkomst eerst te laten beoordelen door juridisch adviseur alvorens deze te ondertekenen. Indien een vaststellingsovereenkomst namelijk niet aan een aantal voorwaarden voldoet dan kan dat gevolgen hebben voor het verkrijgen van een WW-uitkering. 

 

Een andere ontslagmogelijkheid is het ontslag op staande voet. De arbeidsovereenkomst wordt dan met onmiddellijke ingang opgezegd. Er is dan geen sprake van een opzegtermijn. Vaak wordt het ontslag mondeling gegeven en later schriftelijk bevestigd. Voor een ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden, het ontslag moet onverwijld worden gegeven en de dringende reden moet onverwijld aan werknemer worden medegedeeld. Een dringende reden kan bijvoorbeeld diefstal zijn of fraude. Indien het ontslag niet aan deze voorwaarden voldoet dan is het ontslag vernietigbaar. Werknemer verliest door een ontslag op staande voet per direct zijn inkomen en heeft meestal ook geen recht op een WW-uitkering. Bij een ontslag op staande voet is het belangrijk dat er snel wordt opgetreden. Werknemer moet binnen twee maanden het ontslag aanvechten via de kantonrechter. 

 

overige arbeidsconflicten

Er kunnen zich echter ook andere conflicten op de werkvloer aandienen. Misschien betaalt uw werkgever uw loon niet meer (tijdig) uit, ontstaat er onenigheid over arbeidsvoorwaarden of betaalt uw werkgever de transitievergoeding niet uit na beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Ook in die gevallen is het belangrijk om u tijdig te laten adviseren. 

 

Sociale zekerheidsrecht

 

Het sociale verzekeringsrecht heeft betrekking op diverse soorten uitkeringen die worden verstrekt door de gemeente (bijstandsuitkering), het UWV (WW, WAO, WIA, Ziektewet) en de Sociale Verzekeringsbank (AOW).

 

Heeft u een besluit ontvangen van een van bovenstaande overheidsorganen (bijvoorbeeld het stopzetten of verlagen van uw uitkering) en bent u het daar niet meer eens dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar en/of beroep in te dienen. De termijn voor het indienen van bezwaar en/of beroep is in de meeste gevallen maar zes weken na verzending van het besluit. In sommige gevallen is de termijn zelfs nog korter. Bent u te laat met het indienen van het bezwaar en/of beroep dan kunt u tegen het besluit doorgaans niets meer ondernemen. Het is dus belangrijk dat u de termijn goed in de gaten houdt. Jongen Advocatuur kan een bezwaar- of beroepschrift voor u opstellen en u verder bijstaan in de procedure bij het overheidsorgaan en/of de rechtbank. Indien u bijstand van Jongen Advocatuur wenst bij het indienen van bezwaar of beroep dan moet u dus zo spoedig mogelijk contact opnemen en daarbij de datum van het omstreden besluit vermelden.